Terms and Conditions for #maasmechelenvillage uploads

 1. Deze website op www.tbvsc.com/maasmechelen-village ("onze website") wordt beheerd door Value Retail Tourism Outlets, gevestigd te Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen ("ons" of "wij") . Ons btw-nummer is: BE 0465.707.490.

Uw toegang tot en gebruik van onze website is onderworpen aan en wordt beheerst door alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden ('deze voorwaarden'). Lees deze voorwaarden aandachtig door. Gebruik onze website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

 1. Door uw foto's of video's te uploaden, of ermee in te stemmen dat uw foto's of video's worden geüpload naar onze website, of door bepaalde hashtags van Maasmechelen Village of Value Retail te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van gebruik van onze website. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen die we in deze voorwaarden aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. We zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. We behouden ons het recht voor om onze website (of een deel of delen ervan) en / of de informatie of materialen die beschikbaar zijn via onze website (of een deel of delen ervan), tijdelijk of permanent aan te passen, te bewerken, te verwijderen, op te schorten of stop te zetten. met of zonder kennisgeving. Onze website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" -basis, en voor zover wettelijk toegestaan ​​zonder enige garanties, voorwaarden of garanties van welke aard dan ook. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden regelmatig opnieuw bezoekt en doorleest, aangezien u geacht wordt dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard en hieraan gebonden te zijn als u onze Website blijft gebruiken na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden.
 2. We zullen naar eigen goeddunken foto's of video's ("Inhoud") selecteren en zijn niet verplicht om alle of enige Inhoud die wordt ingezonden te gebruiken. We behouden ons het recht voor om toevoegingen of verwijderingen aan de tekst of afbeeldingen (inclusief het bewerken van foto's of grafisch materiaal) te maken en de publicatie van uw Inhoud te weigeren, op te schorten, te beëindigen of anderszins te verwijderen.
 3. Als Inhoud die u hebt geüpload of beschikbaar gesteld aan ons is geselecteerd, betekent dit dat uw Inhoud wordt weergegeven of verschijnt op onze Website. Andere gebruikers kunnen uw inhoud bekijken en hebben toegang tot deze inhoud en kunnen ervoor kiezen om deze te delen via sociale mediasites (inclusief Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram enz.).
 4. Met uitzondering van persoonlijke gegevens (die worden behandeld zoals uiteengezet in ons Privacybeleid) worden alle inzendingen door u van Inhoud behandeld als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk en kunnen deze beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek en worden gebruikt door ons zonder beperking.
 5. Door uw inhoud te uploaden of ermee in te stemmen dat uw inhoud door ons wordt geüpload, verleent u ons en het klantmerk (hieronder gedefinieerd) hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare en volledig sub -vergunningrecht voor het gebruik, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, opnieuw publiceren, verkopen, vertalen, bewerken, afgeleide werken maken van, distribueren, verzenden, verspreiden en weergeven van al uw inhoud, evenals uw naam, Instagram, Twitter, Facebook ID profielfoto, afbeelding, gelijkenis, opmerkingen, berichten, verklaringen of andere informatie, in welke vorm dan ook, media, technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, alleen of als onderdeel van andere werken, voor welk doel dan ook (inclusief zonder beperking voor commerciële en promotionele doeleinden).
 6. U garandeert en verbindt zich ertoe dat:

een. uw inhoud geeft niets weer dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profaan is, gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit of inbreuk op een wet zou worden beschouwd of dat iets ongepast of anderszins in strijd met gemeenschappelijke normen zou bevatten van smaak en fatsoen, of dat opzettelijk bedoeld is om andere gebruikers van streek te maken, en dat begeleidende opmerkingen (indien aanwezig) niet lasterlijk of minachtend zijn over ons of het merk van de klant of derden;

b. uw Inhoud vormt of bevat geen softwarevirussen, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam";

c. u zult geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit of ons anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw Inhoud;

d. u bent de wettige en nuttige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op uw inhoud (met uitzondering van logo's, merknamen of illustraties van derden in uw inhoud), dat het uw originele werk is en geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder patenten , handelsmerken, auteursrechten of niet-geregistreerde rechten.

e. u hebt het volledige wettelijke recht, de bevoegdheid en de bevoegdheid om ons de licentie te verlenen waarin hierin wordt voorzien;

f. u hebt alle relevante rechten en schriftelijke toestemming verkregen van personen die in uw Inhoud voorkomen, en dat uw Inhoud niemand onder de leeftijd van 18 bevat tenzij het uw eigen kind is (u bent de wettelijke vertegenwoordiger) en dat u uw en u geeft toestemming van dat kind;

g. u doet hierbij afstand van en stemt ermee in geen enkele morele rechten in en in verband met uw Inhoud te doen gelden (en te garanderen dat alle genoemde personen hebben afgezien en ermee ingestemd niet te doen);

h. indien nodig, stemt u ermee in al die andere dingen te doen en andere documenten uit te voeren waar we redelijkerwijs om kunnen vragen om ons in staat te stellen uw Inhoud te gebruiken zoals voorzien in deze algemene voorwaarden; en

i. u wordt niet betaald voor de gepubliceerde inhoud, opmerkingen of materiaal.

 1. U stemt ermee in ons te vrijwaren voor aansprakelijkheden, claims, kosten, verlies of schade van derden die wij oplopen als gevolg van het publiceren van uw inhoud.
 2. Onze website kan de meningen, verklaringen en andere inhoud van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het screenen, bewaken of verifiëren van dergelijke inhoud, inclusief de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of naleving van auteursrechten of andere wetten. Alle meningen, verklaringen of andere materialen die door derden ter beschikking worden gesteld, zijn die van deze derde partijen en niet van ons of het Klantmerk, en wij en het Klantmerk onderschrijven dergelijke meningen, verklaringen of materialen niet.
 3. U erkent en stemt ermee in dat wij geen controle hebben over en niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik (inclusief maar niet beperkt tot herpublicatie) of misbruik door derden van vrijwillig openbaar gemaakte informatie via enig gebruik van onze website. . Als u ervoor kiest om uw persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie en / of uw Inhoud beschikbaar te stellen voor gebruik door ons, doet u dit op eigen risico.
 4. Het is niet mogelijk voor ons om op de hoogte te zijn van de inhoud van elke opmerking of recensie die wordt weergegeven, of informatie, materialen, producten en / of diensten die beschikbaar zijn via onze website (of een deel of delen ervan). We werken op basis van “kennisgeving en verwijdering”. Als u van mening bent dat elke opmerking of beoordeling die wordt weergegeven op, of informatie, materialen, producten en / of diensten die beschikbaar zijn via onze website (of een deel of delen ervan) een lasterlijke verklaring bevat, neem dan onmiddellijk contact met ons op door ons te schrijven bij Legal Team , Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, of door ons een e-mail te sturen via legal@MaasmechelenVillage.com. Na ontvangst van uw kennisgeving zullen wij alle redelijke inspanningen doen om de lasterlijke inhoud waarover wordt geklaagd binnen een redelijke termijn te verwijderen.
 5. Onze website wordt beheerd en beheerd door gebruik vanuit onze kantoren in Engeland. Deze voorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en deze website worden beheerst door Duits recht. De Duitse rechtbanken zijn niet-exclusieve jurisdictie om eventuele geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van onze website.
 6. Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onze website en het uploaden van inhoud naar onze website. Geen enkele verklaring, verklaring, aansporing (mondeling of schriftelijk) die niet in deze voorwaarden is opgenomen (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) is bindend voor u of ons.
 7. Elk van de bepalingen van deze voorwaarden is scheidbaar. Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt volgens de wet van enig rechtsgebied, moet deze bepaling worden geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling het beste te bereiken voor zover toegestaan ​​door de wet. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 8. Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot deze Voorwaarden of enige andere kwestie, kunt u contact met ons opnemen door ons te schrijven op Legal Team, Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, of door ons te e-mailen op legal@MaasmechelenVillage.com .