Retail Leadership Excellence Programme

Winkelmanager Privacykennisgeving

 • Inleiding
 • Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Wanneer deze Kennisgeving op u van toepassing is
 • Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen
 • De soorten informatie en persoonsgegevens die we verzamelen
 • Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we die gebruiken
 • Delen van uw persoonsgegevens
 • Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren
 • Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens
 • Toegang tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten
 • Wijzigingen in deze Kennisgeving

Inleiding

Value Retail zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Het zijn uw gegevens, en dat respecteren we. Deze Privacykennisgeving (de “Kennisgeving”) biedt gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we persoonsgegevens van u verzamelen, hoe we die gebruiken, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en hoe we voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze Kennisgeving beschrijft ook uw recht om ons te verzoeken tot verwijdering, bijwerken, overdracht of toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze Kennisgeving heeft betrekking op ons Value Retail Retail Leadership Excellence programma (het “Programma”). Het Programma bestaat uit regelmatige beoordelingen van uw prestaties met behulp van ons Store Manager competentiekader, dat ons in staat zal stellen aanvullende opleidings- en ontwikkelingseisen voor te stellen en te leveren, zodat u voldoende gekwalificeerd, bekwaam en ervaren bent om hoge prestatienormen te blijven behalen als medewerker van een van onze Village Brand Partners.

Er kunnen ook andere privacykennisgevingen van toepassing zijn op uw persoonsgegevens - bijvoorbeeld de Privacykennisgeving die van toepassing is op de Village waar u werkzaam bent en de privacykennisgeving of -verklaring die uw werkgever (onze Village Brand Partner) aan u heeft verstrekt.

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Deze Kennisgeving legt uit hoe Value Retail Retail Management Ltd (en gelieerde bedrijven) uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beheren binnen het Programma. Value Retail PLC bezit en beheert het Programma samen met de gelieerde bedrijven en we zullen elk als "Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken" verwerkingsverantwoordelijk voor uw persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de Value Retail Village waarin u als medewerker van Village Brand Partner werkt, wordt een van onze gelieerde bedrijven gevraagd om als Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijke beoordelings- en trainingsactiviteiten uit te voeren of bij te staan.

U kunt contact opnemen met Value Retail Management Ltd voor vragen met betrekking tot deze Kennisgeving of het Programma, of om uw rechten zoals beschreven in deze Kennisgeving uit te oefenen door te e-mailen naar RetailExcellence@ValueRetail.com.

Als Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken hebben we onderling regelingen getroffen om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens op de juiste wijze en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld. Deze regelingen weerspiegelen onze respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot u en uw persoonsgegevens. Deze regelingen hebben geen gevolgen voor uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Klik voor meer informatie over deze regelingen hier of neem anders contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres.

Uw werkgever (onze Village Brand Partner) zal persoonsgegevens over u verwerken met betrekking tot uw arbeidsrelatie met hen en zal altijd de gegevensverwerkingsverantwoordelijke van die gegevens blijven. Alle interactie en uitwisseling van persoonsgegevens tussen onze Village Brand Partner en Value Retail wordt beheerd door contractuele overeenkomsten tussen ons als onafhankelijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken.

Als u zich in Duitsland bevindt:

Value Retail heeft Dr. Felix Wittern aangesteld als Data Protection Officer voor Duitsland. Dr. Wittern is te bereiken via Fieldfisher (Duitsland) LLP, Am Sandtorkai 68, 20457 Hamburg, Duitsland of via e-mail op datenschutzbeauftrager@valueretail.com.

Wanneer deze Kennisgeving op u van toepassing is

Deze Kennisgeving is op u van toepassing wanneer, tijdens uw werkverband bij een van onze Village Brand Partners, beoordelingen worden uitgevoerd over uw competenties met behulp van ons Store Manager competentiekader en wanneer u trainingsevenementen bijwoont.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens over u van uw werkgever, bij het uitvoeren van beoordelingen en wanneer u trainingsevenementen bijwoont. Deze persoonsgegevens worden verzameld of gemaakt door ons personeel. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen We verzamelen alleen de informatie en persoonsgegevens die nodig zijn om beoordelingen uit te voeren en om gepersonaliseerde aanbevelingen voor training te doen. We verzamelen de volgende persoonsgegevens bij het uitvoeren van het beoordelingsproces: o Naam en achternaam
o Zakelijk e-mailadres
o Zakelijk mobiele telefoonnummer
o De naam van de Value Retail Village waar u werkzaam bent
o Naam van uw werkgever (onze Village Brand Partner)
o Positie (functietitel)
o Hoelang u deze functie hebt
o Eventuele belangrijke wijzigingen in uw functie over het afgelopen jaar
o Datum van uw laatste beoordeling
o Metingen van uw Leiderschap, Mindset, Vaardigheden, Houding en Kennis (deel uitmakend van het Store Manager competentiekader) in zoverre die van toepassing zijn op uw functie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze trainingsevenementen bijwoont: o Naam en achternaam
o Zakelijk e-mailadres
o Zakelijk mobiele telefoonnummer
o De naam van de Value Retail Village waar u werkzaam bent
o Naam van uw werkgever (onze Village Brand Partner)
o Positie (functietitel)
o Gegevens van het trainingsevenement (datum, tijd, naam van trainingsevenement)
o Registratie van deelnemers
o Prestaties
o Alle test- of beoordelingsresultaten

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we die gebruiken

We hebben een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Kennisgeving zodat we:

o hoge prestatiestandaarden van winkelmanagers kunnen handhaven door sterke punten te benadrukken en te ontwikkelen en verbeterpunten te identificeren en te ondersteunen;

o ervoor kunnen zorgen dat onderpresterende winkelmanagers passende ondersteuning krijgen, aanvullende training en aandacht om hen te helpen hun prestaties te verbeteren;

o een eerlijk, evenwichtig en consistent beoordelingsproces kunnen toepassen voor alle winkelmanagers die voor onze Village Brand Partners werken o evaluaties kunnen samen stellen en delen met uw werkgever en met ander Value Retail-personeel;

o de prestaties van winkelmanagers kunnen verzamelen en beoordelen op niveau van Brand Partner, Village of Value Retail-groep om te begrijpen of de doelen en doelstellingen van het programma worden gerealiseerd, om trends en potentiële verbeteringen te identificeren en om stakeholders en het senior management te informeren.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en moet ten minste één specifieke, wettelijke reden voor de verwerking bevatten. Voorbeelden van deze wettelijke redenen zijn onze legitieme bedrijfsbelangen, preventie en opsporing van criminaliteit, of naleving van contractuele verplichtingen of van toepassing zijnde arbeidsgerelateerde wetgeving.

We verwerken persoonsgegevens van winkelmanagers van onze Village Brand Partner ten behoeve van onze legitieme zakelijke belangen. We hebben een beoordeling uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw rechten en vrijheden niet opwegen tegen onze belangen bij het verwerken van uw persoonsgegevens zoals die in deze Kennisgeving worden beschreven. Deze beoordeling is gebruikt om de manier te implementeren waarop we uw gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat uw rechten adequaat worden beschermd. Neem voor meer informatie over die beoordeling, inclusief het uitoefenen van uw recht om onze beslissing aan te vechten, contact met ons op via de details in het onderdeel ‘Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen’ van deze Kennisgeving.

Verder kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot de behandeling van klachten, en onderzoeken of rechtszaken.

Uw persoonsgegevens delen

We delen gegevens van de beoordelingen die we uitvoeren, naast eventueel aanbevolen training, met uw werkgever en andere bedrijven binnen diens groep (als Value Retail een relatie heeft met de bedrijven in die groep). Uw werkgever zal ook een gegevensverwerkingsverantwoordelijke zijn van de persoonsgegevens die wij delen, die beheerd zullen worden in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsbeleid en -procedures.

We zullen uw persoonsgegevens delen met andere Value Retail-entiteiten die deze voor administratieve doeleinden nodig hebben, zoals het organiseren van trainingsevenementen en het faciliteren van rapportage.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met consultants en professionele adviseurs die ons van tijd tot tijd helpen. Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

In beperkte omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken: o Aan leveranciers die namens ons informatie en/of persoonsgegevens verwerken in verband met ons gebruik van technologieplatforms;

o Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het verstrekken van uw informatie aan overheidsinstanties of toezichthouders);

o Om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze gasten of anderen te beschermen.

We controleren elke derde partij die we gebruiken om ervoor te zorgen dat die voldoende garanties biedt met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens, met specifieke aandacht voor technische en organisatorische maatregelen. We hebben contracten met hen opgesteld die waarborgen bieden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en de naleving van onze gegevensbeveiligingsnormen en alle relevante internationale overdrachtsvereisten.

Alle informatie die voor de doeleinden van dit programma wordt verzameld, aangemaakt, verspreid en opgeslagen wordt ondergebracht in toepassingen die ons worden geleverd onder contract van Cornerstone OnDemand Inc. en wordt opgeslagen in datacenters in de EU. Klik hier voor een beschrijving van deze diensten.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We passen een zorgvuldige analyse toe om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens alleen bewaren voor de noodzakelijke duur.

o We bewaren persoonsgegevens over de beoordelingen die we uitvoeren voor de duur van uw werkverband bij de werkgever bij een van onze Villages. Wanneer u weg bij onze Village gaat, zullen we al uw persoonsgegevens binnen 6 maanden verwijderen.
o We bewaren persoonsgegevens over aanbevolen training, voltooide training en trainingsresultaten voor de duur van uw dienstverband bij uw werkgever in een van onze Villages. Wanneer u weg bij onze Village gaat, zullen we al uw persoonsgegevens binnen 6 maanden verwijderen.

o We bewaren persoonsgegevens in onze e-mailsystemen in overeenstemming met ons bewaarbeleid en onze -termijnen.

Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tijdens hun levenscyclus en we zullen passende voorzorgsmaatregelen treffen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

We hebben informatiebeveiligingsbeleid, regels, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen:

o ongeoorloofde toegang;
o onjuist gebruik of openbaarmaking;
o ongeoorloofde wijziging; en
o onwettige vernietiging of onbedoeld verlies.

Al onze medewerkers en de externe partners waarmee wij uw persoonsgegevens delen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van alle personen te respecteren.

Toegang tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die over u worden verwerkt en die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar RetailExcellence@ValueRetail.com.

Houd er rekening mee dat als uw verzoek betrekking heeft op gegevens die door uw werkgever worden verwerkt, wij geen toegang hebben tot of toezicht houden op die gegevens. Uw werkgever is de gegevensverwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens en we zullen niet in staat zijn om op uw verzoek te reageren.

1. Recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom geven we u de informatie in deze Kennisgeving.

2. Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
Als u ons daarom vraagt, zullen we bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, een kopie van die persoonsgegevens verstrekken (samen met bepaalde andere details). Als u extra exemplaren nodig hebt, zijn we mogelijk gedwongen om een redelijke vergoeding in rekening brengen.

3. Recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren.
Als de persoonsgegevens die we over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op correctie. Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, brengen we hen voor zover mogelijk op de hoogte van de wijzigingen. Waar dat mogelijk en gewettigd is om dit te doen, zullen we u wanneer u ons dat vraagt ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

4. Recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten verwijderen.
Dit staat ook bekend als 'het recht om te worden vergeten'. In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, zoals waar we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, brengen we hen voor zover mogelijk op de hoogte van het verwijderingsverzoek. Waar dat mogelijk en gewettigd is om dit te doen, zullen we u wanneer u ons dat vraagt ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

5. Recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Als u ons vraagt om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunnen we u mogelijk niet alle voordelen van het programma bieden. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te 'blokkeren' of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonsgegevens betwist of als u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. We zullen dan nog steeds uw persoonsgegevens kunnen opslaan. Voordat we een beperking opheffen, zullen we dat kenbaar maken. Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, brengen we hen voor zover mogelijk op de hoogte van de beperking. Waar dat mogelijk en gewettigd is om dit te doen, zullen we u wanneer u ons dat vraagt ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

6. Recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u ons vraagt om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunnen we u mogelijk niet alle voordelen van het programma bieden. U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, en we zullen dit doen, als we vertrouwen op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken, behalve als we overtuigende juridische redenen voor de verwerking kunnen aangeven; onze belangen moeten prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of dienen voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering met gebruik van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing wanneer deze is gebaseerd op automatische verwerking, inclusief profilering, als dit juridische gevolgen heeft of op vergelijkbare wijze van invloed is op u.

8. Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Als u zich zorgen maakt over enig aspect van onze gegevensbeschermingspraktijken, inclusief de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dit melden bij de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De contactgegevens daarvan vindt u hier:


Verenigd Koninkrijk
The Information Commissioners’ Office (ICO)
https://ico.org.uk/


Ierland
The Data Protection Commission (DPC)
https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm


Frankrijk
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
https://www.cnil.fr/fr


Italië
Garante per la protezione dei dati personali (Garante)
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home


Spanje
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
https://www.agpd.es/


België
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


Autorité de protection des données (APD)
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/


Duitsland Gegevensbescherming voor organisaties in de particuliere sector wordt gecontroleerd door regionale gegevensbeschermingsautoriteiten. Value Retail is actief in twee regio's in Duitsland en valt daarom onder de jurisdictie van twee toezichthoudende autoriteiten.


Beieren Bayerisches
Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
https://www.lda.bayern.de/de/index.html


Baden-Württemberg
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

Wijzigingen in deze Kennisgeving

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Kennisgeving. Deze Kennisgeving is bijgewerkt op 04/02/2019.

Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we deze Kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in ons gebruik van uw persoonsgegevens te weerspiegelen. We kunnen deze Kennisgeving ook bijwerken om te voldoen aan wijzigingen in toepasselijke wet- of regelgevingseisen. Als we de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken aanzienlijk wijzigen, laten we u dat weten voor zover dit mogelijk en praktisch is.