App Algemene voorwaarden

Deze app (hierna ook de "app") wordt beheerd door Value Retail Management Ltd. (registratienummer 02884191), gevestigd te Management Suite, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxon, OX26 6WD Verenigd Koninkrijk (hierna ook "ons" of "wij"). Ons BTW-nummer is 645460240.

Wij bieden de app aan. Uw toegang tot en gebruik van de app is onderworpen aan en wordt beheerst door alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze voorwaarden (hierna ook "deze voorwaarden"). Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door. Indien u niet in staat bent toegang te verkrijgen tot deze voorwaarden via het internet kunnen wij u op verzoek een afschrift van de meest recente versie van deze voorwaarden toesturen. Indien u zich niet kunt vinden met deze voorwaarden, gebruikt u dan de app niet. Indien u de app gebruikt wordt u geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben en daaraan gebonden te zijn. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd bijgewerkt. Alle wijzigingen die wij doorvoeren in deze voorwaarden worden op deze pagina openbaar gemaakt. Zorgt u ervoor dat u deze voorwaarden regelmatig opnieuw doorneemt. U wordt namelijk geacht alle wijzigingen te hebben aanvaard, en daaraan gebonden te zijn, indien u de app blijft gebruiken nadat de wijzigingen van deze voorwaarden openbaar zijn gemaakt.

1. Privacy

Door gebruik te maken van de app bevestigt u dat u de voorwaarden van ons privacybeleid heeft gelezen en begrepen, dat u daarmee instemt en dat u ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens overeenkomstig ons privacybeleid verwerken.

2. Beschikbaarheid en mankementen

De toegang tot en het gebruik van de app wordt op tijdelijke basis aangeboden en is op tijdelijke basis toegestaan. De app zal niet altijd beschikbaar zijn en kan enige mankementen bevatten.

Wij zijn niet verplicht om in de app vervatte informatie bij te werken. Wij behouden ons het recht voor om de app (of delen daarvan) en/of om de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via de app (of delen daarvan) tijdelijk of permanent aan te passen, te wijzigen, te vernietigen, op te schorten of stop te zetten, al dan niet met kennisgeving.

De app wordt aangeboden in de feitelijke en beschikbare staat. Voor zover de wet dit toestaat vindt dit plaats zonder toepassing van enige garantie of voorwaarden.

3. Eigendom

Tenzij anders is aangegeven zijn de app en het ontwerp, de tekst, de inhoud, de inrichting en andere daarop betrekking hebbende zaken beschermd onder het auteursrecht en alle andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en zij wij de eigenaar en licentiehouder van alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de app. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Het aanbieden van de app vormt geen afstand van enig op de app betrekking hebbend recht. Behoudens waar zulks uitdrukkelijk wordt benoemd in deze voorwaarden verkrijgt u geen rechten of titel op of belang in of met betrekking tot de app.

4. Uw gebruik van de app

Wij geven u een beperkt recht tot het hebben van toegang tot en het gebruik van de app voor persoonlijk gebruik. Het is u niet toegestaan om: de app of enige inhoud daarvan voor commerciële doeleinden te verveelvoudigen, kopiëren, verkopen, verspreiden of door te zenden, of anderszins uit te baten, zonder onze voorafgaande toestemming; het aanbod, de beschrijving of de prijs van producten te verzamelen; een afgeleid gebruik te maken van de app of de inhoud daarvan; informatie te downloaden of te kopiëren ten behoeve van een ander bedrijf; of om gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

Het is u toegestaan naar redelijkheid pagina's van de app af te drukken of te downloaden. Het is u niet toegestaan de papieren of digitale kopieën van enig materiaal van de app dat u heeft afgedrukt of gedownload op enige wijze te wijzigen, en het is u niet toegestaan om illustraties, foto's, video- of audio-opnames of enig beeldmateriaal zonder de bijbehorende tekst te gebruiken.

Het is u niet toegestaan om misbruik te maken van de app door deze bewust te infecteren met virussen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de app, of om de app aan te vallen middels een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Indien u een dergelijke handeling uitvoert zullen wij u aangeven bij de relevante autoriteiten.

De toegang tot of het gebruik van de app (of van informatie, materialen, producten en/of diensten aangeboden op de app) kan in sommige landen of rechtsgebieden bij wet verboden zijn. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waar u zich toegang verschaft tot de app. Wij garanderen niet dat de app (of de informatie, materialen, producten en/of diensten aangeboden op de app) buiten het Verenigd Koninkrijk voor gebruik geschikt of beschikbaar is.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor uw toegang tot de app (of delen daarvan) op te schorten of te beëindigen indien wij reden hebben te geloven dat uw gebruik van de app op enige wijze strijdig is met deze voorwaarden. Indien u in strijd met deze voorwaarden enig deel van de app afdrukt, kopieert of downloadt bent u verplicht om de door u gemaakte kopieën van die materialen te retourneren of te vernietigen, zulks te onzer keuze.

5. Registratie

Wij zijn gerechtigd om de toegang tot de app (of delen daarvan) te beperken tot gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben.

Indien u zich bij ons aanmeldt voor het gebruik van besloten delen (zoals door lid te worden van onze Members Club) registreert u zich als een persoonlijke gebruiker van de app. De toegang tot de besloten delen vindt plaats middels uw gebruikersidentificatiecode (hierna ook de "gebruikers-ID"), uw wachtwoord en alle andere informatie die is vereist onder onze beveiligingsprocedures. Wij bieden u toegang tot het besloten deel van de app op voorwaarde dat: • u op het moment van registratie de leeftijd van 17 jaar hebt bereikt; • u uw gebruikers-ID en wachtwoord vertrouwelijk houdt en niet aan anderen openbaart, omdat ze niet door anderen mogen worden gebruikt om zich toegang te verschaffen tot de app; • alle door u opgegeven gegevens juist zijn; • u niet met boos opzet aanvullende registratie-accounts maakt om misbruik te maken van de functionaliteit van de app of van andere gebruikers; en • u zichzelf niet voordoet als een andere gebruiker.

U heeft op het "Membership"-deel van de app toegang kunt veel van de informatie die u ons heeft verstrekt en bent in staat deze te wijzigen.

Indien wij op eender welke grond van mening zijn dat u deze voorwaarden heeft geschonden zijn wij te allen tijde gerechtigd uw gebruikers-ID of wachtwoord uit te schakelen of u op enige andere wijze de toegang te ontzeggen, zulks te onzer keuze.

6. Beschrijving van de producten en/of diensten en overige informatie

Niets in deze app vormt in enig rechtsgebied een aanbod om producten en/of diensten te kopen of verkopen. Deze app dient alleen ter informatie. Alle details, beschrijvingen en prijzen van, en alle andere informatie met betrekking tot, producten en/of diensten die via de app worden aangeboden zijn uitsluitend algemeen van aard. Wij garanderen niet dat een product dat en/of dienst die op de app wordt aangeboden op het moment dat u een specifiek(e) product en/of dienst wenst te kopen beschikbaar is in de betreffende Village.

Hoewel wij ons in redelijkheid inspannen om er zorg voor te dragen dat alle informatie juist is op het moment dat ze wordt ingebracht in de app kan de informatie onjuist en onvolledig zijn en kunnen hierin wijzigingen worden aangebracht. Wij raden u daarom aan om de informatie van een verkoper bij die verkoper te verifiëren en om informatie over onze producten en diensten te verifiëren bij ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat u komt te lijden door af te gaan op de informatie op de website.

7. Wedstrijden

Van tijd tot tijd bieden wij wedstrijden aan via de app. Op deze wedstrijden zijn specifieke voorwaarden van toepassing. Leest u de voorwaarden en regels die van toepassing zijn op een bepaalde wedstrijd zorgvuldig door alvorens daaraan deel te nemen. U wordt geacht de voorwaarden en regels die van toepassing zijn op die wedstrijd te hebben aanvaard en daaraan gebonden te zijn wanneer u aan die wedstrijd deelneemt.

8. Websites van derden

De app kan links naar andere websites, die worden beheerd door niet-gerelateerde bedrijven en personen, bevatten (hierna ook "website van derden"). Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden.

Het gegeven dat een link naar een website van derden wordt aangeboden op de app betekent niet dat wij die website van derden, de inhoud of het gebruik daarvan, of het gebruik van producten en/of diensten die via die website van derden worden aangeboden goedkeuren of onderschrijven of dat wij enige verantwoordelijkheid daarvoor accepteren. Wij hebben niet onderzocht of gecontroleerd of de websites van derden juist en volledig zijn of zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade geleden als gevolg van uw gebruik van of beroep op dergelijke websites van derden en uw gebruik van websites van derden vindt plaats op eigen risico. Wanneer u websites van derden bezoekt zijn alle voorwaarden en beleid daarvan op u van toepassing en u dient die na te lezen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgvuldig geselecteerde bedrijven die u producten of diensten kunnen verkopen op websites van derden waarnaar via de app gelinkt wordt en die ons merk of een teken van hun relatie met ons tonen, zoals de Bicester Village Gift Card. Wanneer u de websites van die derden via een link bezoekt is het mogelijk dat die websites worden getoond in het kader van de app of ons merk tonen, en daardoor onderdeel lijken te vormen van de app. Weest u zich er echter van bewust dat die producten en diensten door andere bedrijven worden verkocht. Hoewel wij die bedrijven zorgvuldig selecteren zijn wij niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij aanbieden en verkopen en u dient altijd de voorwaarden van die websites van derden en ten aanzien van alle producten en diensten die zij aanbieden door te nemen.

De automatische Chatbot-voorziening geeft gegevens door aan Google Inc: geeft u geen persoonlijke informatie of persoonsgegevens op in uw vragen aan de Chatbot. U geeft Google een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, sublicentieerbare, rechtenvrije en niet-exclusieve licentie om gebruik (zoals vastgesteld in de voorwaarden van Google) te maken van alle aan de Chatbot opgegeven informatie, zulks uitsluitend om Google Inc. in staat te stellen om de onderliggende (en aanverwante) dienstverlening te bieden, beveiligen en verbeteren, en zulks uitsluitend overeenkomstig het toepasselijke privacybeleid van Google. Het is u niet toegestaan enige handeling ten aanzien van de Chatbot uit te voeren die in strijd is met de voorwaarden van Google. De voorwaarden van Google zijn te vinden op: https://developers.google.com/terms/.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid van onszelf en van onze geassocieerde deelnemingen uit die komt te ontstaan uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de app of van enige website waarnaar gelinkt wordt, alsmede ten aanzien van de navolgende vormen van verlies (zij het op grond van een overeenkomst, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere grond): • verliezen geleden door de onbereikbaarheid van de app of door technische mankementen van de app; • gegevensverlies; • verliezen geleden door een denial-of-service-aanval, virussen of andere technologisch schadelijke materialen; • verlies van opbrengsten of inkomsten of verwachte besparingen; en • verliezen die voortkomen uit een situatie die zich redelijkerwijs buiten onze macht bevinden en die niet redelijkerwijs voorzien had kunnen worden.

In ieder geval is onze totale aansprakelijkheid, en die van onze geassocieerde deelnemingen, die voortkomt uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de app of van enige website waarnaar gelinkt wordt of die anderszins komt te ontstaan (zij het op grond van een overeenkomst, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere grond) beperkt tot GBP 100.

Wij beogen niet onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of voor misleiding of enige andere aansprakelijkheid die op basis van toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden, uit te sluiten of te beperken, en niets in deze voorwaarden moet als zodanig worden geïnterpreteerd.

10. Vrijwaring

U stemt ermee in ons en onze geassocieerde deelnemingen te vrijwaren tegen iedere vordering, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of eisen die verband houden met uw niet-nakoming van deze voorwaarden.

11. Rechts- en forumkeuze

Deze app wordt door ons beheerd vanuit ons kantoor in Engeland. Deze voorwaarden en alle zaken die voortkomen uit of verband houden met deze voorwaarden en deze app, inclusief de inhoud daarvan, worden beheerst door Engels recht. De Engelse gerechten bezitten de niet-exclusieve rechtsmacht om alle geschillen die mochten ontstaan op basis van of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de app te beslechten.

12. Algemeen

Deze voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en ons inzake het gebruik van de app. Iedere weergave, verklaring of aansporing, zij het mondeling of schriftelijk gegeven, die niet in deze voorwaarden (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) staat vermeld heeft geen bindende werking, voor u noch voor ons.

Elk van de bepalingen van deze voorwaarden is scheidbaar. Indien een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt onder het recht van enig rechtsgebied wordt die bepaling aangepast en uitgelegd op die wijze waarop de doeleinden van de originele bepaling het beste kunnen worden bereikt, in de meest ruime zin als toegestaan bij de wet. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van toepassing.

Mocht u vragen of klachten hebben over deze voorwaarden of over enige andere zaak kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar ons Team Juridische Zaken, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD of door een e-mail te sturen naar Legal@ValueRetail.com.